left banner

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Bemondi sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”). Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/-i skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].

 • Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Bemondi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000630651, posiadająca REGON: 365088012 oraz NIP: 5223068612, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, zwana dalej „Bemondi”. 

 • Dane kontaktowe Administratora. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Bemondi może się Pan/-i skontaktować z Bemondi: 

 1. pisemnie wysyłać pismo na adres: ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 • Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych. 

Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Bemondi:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów oraz usług powiązanych np. usługi montażu (dalej łącznie „Umowa Sprzedaży”) oferowanych przez sklep internetowy będący platformą informatyczną typu e-commerce, znajdującą się pod adresem www.bemondi.pl (dalej „Sklep”), zgodnie z Regulaminem Sklepu, dostępnym pod adresem https://bemondi.pl/regulamin-sklepu oraz w celu podejmowania na Pana/-i żądanie czynności przed zawarciem Umowy Sprzedaży; 

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bemondi w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności z tytułu przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych; 

 3. w przypadku złożenia przez Pana/-ią reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pana/-i o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji uprawnień wynikających z rozpatrzonej pozytywnie reklamacji;

 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem Sklepu, tj. w celu świadczenia następujących usług: usługi przeglądania towarów w Sklepie, usługi sprzedaży towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, tj. za pomocą formularza zamówienia, konta użytkownika oraz wiadomości e-mail, usługi założenia i utrzymanie konta użytkownika, usługi Newsletter, usługi LiveChat, usługi komentowanie i opiniowanie towarów, formularza kontaktowego (dalej „Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną”) oraz w celu podejmowania na Pana/-i żądanie czynności przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną;

 5. w przypadku złożenia przez Pana/-ią reklamacji dotyczącej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pana/-i o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji uprawnień wynikających z rozpatrzonej pozytywnie reklamacji;

 6. w przypadku otrzymania od Pana/-i pytań, opinii i wniosków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bemondi w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;

 7. w przypadku otrzymania od Pana/-i informacji o naruszeniu Pana/-i dóbr osobistych lub dóbr osobistych innej osoby - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bemondi w postaci ustalenia, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych i podjęcia odpowiednich kroków w tym zakresie;

 8. w przypadku uzyskania przez Bemondi wiadomości o korzystaniu przez Pana/-ią ze Sklepu w sposób bezprawny lub niezgodny z Regulaminem Sklepu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bemondi w postaci ustalenia zakresu Pana/-i odpowiedzialności;

 9. w przypadku zgłoszenia przez Pana/-ią zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bemondi w postaci usuwania zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, jakie zostały zgłoszone przez Pana/-ią; 

 10. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Bemondi urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bemondi w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Bemondi.

 • Odbiorcy danych osobowych.

Pana/-i dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Bemondi przy prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach Sklepu oraz przy świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu i zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, księgowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie, płatnicze, pocztowe, prawne i uprawnionym organom państwowym.

 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Bemondi nie będzie przekazywało Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 • Okres przechowywania danych osobowych. 

Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez Bemondi przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 3 lat po rozliczeniu transakcji z Umowy Sprzedaży, chyba, że konkretny przepis prawa wymaga dłuższego okresu przechowywania konkretnych danych osobowych; 

 3. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od dnia rozliczenia reklamacji; 

 4. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 5. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 5) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od dnia rozliczenia reklamacji;

 6. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od dnia udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie i wnioski; 

 7. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 7) niniejszej Polityki Prywatności – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 8. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 8) niniejszej Polityki Prywatności – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu bezprawnego lub niezgodnego z Regulaminem Sklepu korzystania przez Pana/-ią ze Sklepu, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 9. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 9) niniejszej Polityki Prywatności – przez okres 1 roku od zakończenia realizacji zgłoszenia zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu; 

 10. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 10) niniejszej Polityki Prywatności – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Bemondi urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych w tym celu - w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Bemondi przysługują Panu/-i następujące prawa:

  1. prawo do żądania od Bemondi dostępu do Pana/-i danych osobowych;

  2. prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Bemondi w przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt. 5) – 10) powyżej; 

  6. prawo do przeniesienia Pana/-i danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się na w oparciu o Pana/-i zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jest Pan/-i stroną (ust. 3 pkt. 1) i 4) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Bemondi.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie Umowy Sprzedaży oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (ust. 3 pkt 2) i 3) obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

Ponadto, podanie przez Pana/-ią danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach, otrzymanej od Pana/-i informacji o naruszeniu dóbr osobistych lub  zgłoszeniu zakłóceń, o których mowa w ust. 3 pkt. 5), 6), 7) i 9) niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Pana/-i o wyniku ich rozpatrzenia. 

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych w celu prowadzenia przez Bemondi marketingu bezpośredniego produktów i usług Bemondi jest całkowicie dobrowolne, a odmowa podania tych danych osobowych nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami. 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia przez Bemondi marketingu bezpośredniego produktów i usług Bemondi, Bemondi może prowadzić działania profilowania w oparciu o dane uzyskane z plików cookies tak aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty marketingowe do Pana/-i preferencji. Jednakże, nie będzie Pan/-i podlegał/-a decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoływałaby wobec Pana/-i skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/-ią wpływa.

 • Informacja o wykorzystaniu wtyczek społecznościowych. 

Z uwagi na fakt, że w ramach Sklepu Bemondi umieścił wtyczki społecznościowe portali Facebook, Instagram, Pinterest oraz Twitter, które umożliwiają Pana/-i przeglądarce internetowej pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom Pana/-i danych osobowych, Pana/-i dane osobowe są przetwarzanie przez Bemondi oraz odpowiednio Facebook Ireland Ltd. (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Pinterest Europe Ltd. (adres: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) oraz Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję.

Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest oraz Twitter są przetwarzane przez Bemondi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bemondi w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Bemondi poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest oraz Twitter.

Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest oraz Twitter będą przetwarzane przez Bemondi przez okres korzystania przez Pana/-ią ze Sklepu.

Do przetwarzania przez Bemondi Pana/-i danych osobowych w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest oraz Twitter mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

W zakresie przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez współadministratorów, tj. Facebook Ireland Ltd., Pinterest Europe Ltd. oraz Twitter International Company zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów, tj. w Polityce Prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), w Polityce Prywatności Pinterest (https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy) oraz w Polityce Prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy).

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.