-10% na całą ofertę z kodem rabatowym BEMONDI10 | Zawsze darmowa dostawa!

Gwarancja najniższej ceny

Ładuję...

Warunki Gwarancji najniższej ceny

I. Postanowienia ogólne

1. Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, użytym poniżej, Sprzedawca nadaje znaczenie wskazane w pkt. I Regulaminu (Definicje).
2. Program „Gwarancja najniższej ceny” (dalej jako: Program) gwarantuje Klientom dokonującym zakupu Towarów oferowanych przez Sklep, że przy spełnieniu wszystkich warunków wskazanych poniżej, w przypadku znalezienia przez Klienta niższej ceny określonego Produktu Identycznego (zdefiniowanego w pkt. 7-9 poniżej), Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę między ceną zakupionego Towaru a ceną Produktu Identycznego.
3.
Organizatorem Programu jest Sprzedawca.
4. Niniejsze warunki Programu nie są wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego, a przyrzeczeniem publicznym, o którym mowa w art. 919 Kodeksu cywilnego.
5. Program obowiązuje w okresie od dnia 28.03.2023 od godziny 00:00 do dnia jego odwołania przez Sprzedawcę i dotyczy wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Odwołanie Programu (w całości lub częściowe) nastąpi poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Sklepie na stronie www.bemondi.pl, ze skutkiem natychmiastowym w dacie wskazanej w tej informacji. Klienci, którzy dokonali Zamówienia przed datą wskazaną w tej informacji zachowują prawo do skorzystania z Programu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych Towarów z Programu w przyszłości. Informacja o Towarach wyłączonych z Programu zostanie udostępniona każdorazowo przy opisie danego Towaru w Sklepie.
7. Za Produkt Identyczny uważa się produkt, który jest oferowany na platformie internetowej (tj. w sklepie internetowym) przez przedsiębiorcę, który:
- prowadzi zawodowo działalność typu e-commerce,
- ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej,
- kieruje swoją ofertę na polski rynek (przez kierowanie oferty na polski rynek rozumie się oferowanie produktów za pośrednictwem platformy internetowej przedstawionej w języku polskim, udostępnianie na tej platformie telefonów kontaktowych do sprzedawcy z polskim numerem kierunkowym, oferowanie płatności za produkty w polskiej walucie).
8. Ponadto, co wskazane w ustępie powyżej, za Produkt Identyczny uważa się produkt, posiadający te same parametry co Towar zakupiony u Sprzedawcy, w szczególności:
- rodzaj materiału, z którego został wykonany Towar (tj. rodzaj drewna, płyty, materiału, wypełnienia, itp.),
- rodzaj dodatkowych elementów Towaru (uchwytów, nóżek, itp.),
- wymiary Towaru,
- kolor Towaru.
9. Produkt Identyczny musi posiadać te same parametry co określone w specyfikacji Towaru, udostępnionej dla każdego z Towarów w Sklepie Sprzedawcy. Sprzedawca nie przewiduje żadnych odstępstw od wyżej wskazanej specyfikacji.

II. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie zakupu Towaru w Sklepie Sprzedawcy.
2.
Klient, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie, a następnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia Zamówienia (z obowiązkiem zapłaty) znalazł Produkt Identyczny, w innym sklepie internetowym, w niższej cenie niż cena Towaru, powinien przesłać zgłoszenie zamiaru skorzystania z Programu (dalej: Zgłoszenie) do Sprzedawcy drogą e-mailową, na adres: kontakt@bemondi.pl.
3. Zgłoszenie powinno zostać wysłane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia (z obowiązkiem zapłaty).
4. Oferta Produktu Identycznego przesłana w Zgłoszeniu musi być aktualna na dzień przesłania Zgłoszenia danego Produktu Identycznego, tj. Produkt Identyczny musi być dostępny w ofercie innego sprzedawcy i w cenie niższej niż zamówiony Towar na dzień przesłania Zgłoszenia. 
5. Do ceny wskazanej w pkt. 2 powyżej nie dolicza się kosztów dostawy danego Produktu Identycznego i/lub dodatkowych usług z nim związanych, np. wniesienia, montażu.
6. Do Zgłoszenia Klient zobowiązany jest załączyć:
- dane Klienta, numer i datę Zamówienia;
- skan paragonu lub faktury wystawionych w wersji papierowej albo oryginał paragonu lub faktury wystawionych w wersji elektronicznej do zakupionego Towaru, w formacie pozwalającym na swobodny odczyt;
- prawidłowo działający link URL, kierujący do oferty Produktu Identycznego w danym sklepie internetowym, będącego podstawą Zgłoszenia;
- numer rachunku, na który ma być wykonany przez Sprzedawcę przelew środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej różnicy ceny pomiędzy zamówionym Towarem w Sklepie a ceny Produktu Identycznego.
7. Sprzedawca rozpatrzy prawidłowo sporządzone i wniesione w terminie Zgłoszenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
8. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Zgłoszenie zostało dokonane nieprawidłowo, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wskazania, jakie poprawki w Zgłoszeniu są niezbędne. Na żądanie Sprzedawcy Klient jest również zobowiązany do przedłożenia wskazanych przez Sprzedawcę dokumentów oraz informacji. Sprzedawca wskaże również termin, nie krótszy niż 3 dni, na poprawienie Zgłoszenia, przedłożenie dokumentacji oraz informacji. Jeżeli Klient wykona prawidłowo i terminowo nałożone przez Sprzedawcę zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie, wówczas Zgłoszenie wywołuje skutek z dniem jego pierwotnego złożenia, a Sprzedawca rozpatrzy Zgłoszenie zgodnie z punktem powyżej.
9. Sprzedawca odrzuci Zgłoszenie z powodu braków formalnych (np. zgłoszone po terminie), w tym jeśli Klient mimo wezwania do przedstawienia dalszych informacji oraz dokumentów, o którym mowa punkcie powyżej, nie prześle ich, prześle je po terminie lub prześle niekompletne informacje lub dokumenty.
10. W razie stwierdzenia, iż przedstawione przez Klienta w Zgłoszeniu informacje i dokumenty nie spełniają warunków Programu, w tym nie spełniają wymogu autentyczności i aktualności, Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu różnicy w cenie wskazując podstawę, dla której odmówił zwrotu.
11. Po pozytywnym rozpatrzeniu Zgłoszenia Klienta, Sprzedawca w ciągu 7 dni od dnia jego rozpatrzenia, zwróci Klientowi różnicę między ceną zapłaconą przez Klienta na rzecz Sprzedawcy z tytułu zakupu Towaru, a niższą ceną Produktu Identycznego. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu Zgłoszenia drogą e-mailową.
12. Zwrot, o którym mowa w punkcie powyżej, nastąpi w formie pieniężnej na rachunek bankowy Klienta wskazany w Zgłoszeniu.

III. Wyłączenia

1. Program nie ma zastosowania do:
- produktów niespełniających warunków Produktu Identycznego,
- produktów pochodzących bezpośrednio od producentów towarów i hurtowników, sklepów typu outlet,
- produktów oferowanych w ramach wyprzedaży, końcówek serii, promocji, przecen, indywidualnych rabatów, itp.,
- produktów oferowanych w ramach sprzedaży wiązanej,
- produktów używanych, uszkodzonych, niekompletnych, niepełnowymiarowych,
- produktów oferowanych w ramach likwidacji innego sklepu.
2. Program nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zapłacona cena Produktu Identycznego została obniżona w stosunku do ceny regularnej dzięki innym niewymienionym w pkt. 1 powyżej benefitom i korzyściom uzyskanym przez klienta, np. dzięki programom lojalnościowym, kuponom, kodom zniżkowym, voucherom, akcjom promocyjnym typu „cashback” (w których po zakupie można dostać częściowy zwrot pieniędzy) oraz zakupom w zestawie.
3. Program nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Klient nabył Produkt Identyczny w innym sklepie Sprzedawcy, w szczególności skierowanym na rynek zagraniczny.

IV. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Programu za pomocą wiadomości e-mail kierowanej na adres Sprzedawcy, tj.: kontakt@bemondi.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko Klienta,
- numer zamówienia,
- datę zamówienia,
- datę wysłania Zgłoszenia dotyczącego Programu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierać informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
4. Po uznaniu reklamacji za skuteczną, Sprzedawca będzie miał 14 dni na dokonania przelewu ze zwrotem na numer rachunku bankowego wskazany w reklamacji.

V. Korekty faktury / paragonu

W sytuacji zaistnienia obowiązku wystawienia Faktury Korygującej przez Sprzedawcę, Sprzedawca wystawi bez zbędnej zwłoki Fakturę Korygującą w tej samej formie, w której została wystawiona pierwotna faktura lub paragon.

VI. Zmiany warunków Programu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili niniejszych warunków Programu.
2.
Zmienione warunki Programu będą obowiązywać od daty ich publikacji w Sklepie i będą mieć zastosowanie do każdego Zgłoszenia wysłanego po dacie ich publikacji.

X